*

ALGEMENE LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN


Artikel 1 – Algemeen


1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen,
opdrachten, bestellingen, bevestigingen en overeenkomsten tot levering van
zaken alsmede de levering van diensten of de terbeschikkingstelling van
zaken, waarbij een lid van NOVE, verder te noemen “verkoper”, partij is. De
wederpartij bij de overeenkomst wordt hierna aangeduid als “koper”.

1.2 Waar in deze voorwaarden over “zaken” wordt gesproken, worden daaronder
voor zover mogelijk tevens “diensten” begrepen.

1.3 Een overeenkomst welke namens verkoper door een vertegenwoordiger wordt
aangegaan, bindt verkoper uitsluitend indien en voor zover verkoper haar
schriftelijk heeft bevestigd.

1.4 Toepasselijkheid van eventueel door koper gehanteerde voorwaarden wordt
uitdrukkelijk uitgesloten, tenzij de toepasselijkheid daarvan schriftelijk tussen
partijen is overeengekomen. Afwijking van deze voorwaarden is alleen geldig
wanneer dit bij schriftelijke overeenkomst is overeengekomen.

1.5 In geval van afwijking op één of meer punten van deze voorwaarden, blijven
deze voorwaarden voor het overige onverkort van toepassing.

1.6 De koper met wie eenmaal op basis van deze voorwaarden werd
gecontacteerd, stemt in met toepasselijkheid van deze voorwaarden op latere
overeenkomsten tussen verkoper en koper.

1.7 Het woord schriftelijk betekent zowel op papier als op elektronische wijze.


Artikel 2 – Aanbod, overeenkomst

2.1 Alle aanbiedingen en offertes zijn steeds vrijblijvend.

2.2 Een overeenkomst komt tot stand nadat zij schriftelijk door verkoper is
bevestigd, of, bij gebreke van een dergelijke bevestiging, doordat verkoper een
begin van uitvoering aan de overeenkomst heeft gegeven.

2.3 Afwijkingen, wijzigingen en/of aanvullingen van een overeenkomst zijn slechts
geldig indien schriftelijk overeengekomen met een daartoe bevoegde
vertegenwoordiger van verkoper.

2.4 Informatie die is verstrekt voorafgaand aan de bevestiging van een opdracht,
aanbod of offerte, waaronder maar niet beperkt tot informatie over
eigenschappen van de te leveren goederen, is alleen bindend indien schriftelijk
door een daartoe bevoegde vertegenwoordiger van verkoper bevestigd bij de
opdrachtbevestiging.

2.5 Informatie in brochures, advertenties en andere (product)documentatie van
verkoper, waaronder maar niet beperkt tot volumes, gewichten en
produktspecificaties is indicatief.


Artikel 3 – Prijzen

3.1 De prijzen van verkoper zijn gebaseerd op de tijdens het sluiten der
overeenkomst geldende prijzen voor grondstoffen, materialen, loon,
belastingen, rechten, heffingen, lasten, vrachten, alsmede alle andere
kostenbepalende factoren in binnen- en buitenland.

3.2 Indien zich na het sluiten van de overeenkomst in de onder het vorige artikellid
genoemde prijsbepalende factoren wijzigingen voordoen, zelfs al geschiedt dit
ingevolge bij het aangaan van de overeenkomst voorzienbare
omstandigheden, is verkoper gerechtigd de overeengekomen prijzen
dienovereenkomstig te wijzigen.


3.3 Alle door verkoper opgegeven prijzen en/of tarieven zijn in Euro en exclusief
BTW, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld. Indien koper op zijn verzoek BTWen/
of accijnsvrij geleverd krijgt, dan is koper verantwoordelijk voor het hebben
van de benodigde vergunning en vrijwaart hij verkoper terzake van de levering
volledig tegen (na)heffing van BTW en/of accijns en/of andere rechten en
heffingen, die van overheidswege worden opgelegd.

3.4 De verkoper is gerechtigd een kredietbeperking bij de koper in rekening te
brengen dan wel een betalingskorting toe te passen.


Artikel 4 – Levertijd

4.1 De door verkoper opgegeven levertijd is indicatief en is niet te beschouwen als
een fatale termijn tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Een termijn
gaat pas lopen na ontvangst door de verkoper van alle voor de uitvoering van
de overeenkomst benodigde gegevens, documenten en overeengekomen
(vooraf)betaling.

4.2 Voorts geldt de levertijd steeds onder het voorbehoud van ongestoorde
arbeidssituatie en materiaalvoorziening, ongestoord transport en tijdige
levering door toeleveranciers van verkoper, zodanig dat verkoper in staat is om
de levertijd aan te houden.

4.3 Overschrijding van de levertijd geeft koper niet het recht de overeenkomst te
ontbinden. Voor zover niettemin een ontbindingsrecht zou bestaan, dient die
schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na het verstrijken van de levertijd plaats
te vinden en kan slechts volgen indien Verkoper in verzuim is.

4.4 Overschrijding van de levertijd geeft koper nimmer het recht schadevergoeding
te vorderen, noch enige uit de overeenkomst voortvloeiende verplichting niet
na te komen.

4.5 In de artikelen 4.2, 4.3 en 4.4 wordt onder levertijd verstaan: de
overeengekomen termijn, voor zover die fataal zou zijn, en anders de termijn
die koper bij zijn ingebrekestelling rechtsgeldig voor de levering heeft gesteld.

4.6 Goederen die na het verstrijken van de leveringstermijn door koper niet zijn
afgenomen, blijven ter beschikking van koper en worden door verkoper voor
rekening en risico van koper opgeslagen. Dit laat de betalingsverplichting van
koper onaangetast.


Artikel 5 – Levering, transport

5.1 Levering geschiedt op basis van leveringsconditie Ex Works [locatie verkoper]
(Incoterms, laatste versie), tenzij partijen uitdrukkelijk een andere afleverplaats
zijn overeengekomen. Indien is overeengekomen dat transport door de
verkoper zal worden geregeld, geschiedt dat voor rekening en risico van de
koper.

5.2 Levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden, indien de zaken door of
namens koper worden afgehaald of transport door de verkoper wordt geregeld
als bedoeld in het eerste lid, bij aanvang van de belading in het vervoermiddel
waarmee de zaken worden afgehaald of vervoerd. Indien uitdrukkelijk is
overeengekomen dat de zaken voor rekening en risico van de verkoper zullen
reizen, wordt levering geacht te hebben plaatsgevonden door aanbieding van
de zaken aan het met koper afgesproken afleveradres.

5.3 Verkoper heeft het recht om als één partij verkochte zaken of een als één partij
verkochte hoeveelheid zaken, in gedeelten af te leveren.

5.4 Koper is verplicht bij aanbieding, in de zin van artikel 5.2, direct gelegenheid tot
lossing te geven in een daartoe voor de zaken geschikte installatie of op een
voor de zaken geschikte opslagplaats. Bij gebrek aan medewerking door koper
zijn alle daaruit voortvloeiende kosten en “overtime” voor elk uur of gedeelte
daarvan voor rekening van koper.

5.5 Vervoersplicht van verkoper gaat niet verder dan tot de plaats, die voor het
door verkoper gekozen vervoermiddel redelijkerwijs bereikbaar is. Voor het
verdere transport heeft koper zorg te dragen.

5.6 Maten en gewichten worden bindend volgens de bij de verkoper gebruikelijke
methode (waaronder betreffende temperatuur) vastgesteld. In andere gevallen
zijn maten en gewichten die de afleverende installatie aangeeft, maatgevend.
Koper is gerechtigd zich bij deze vaststelling te doen vertegenwoordigen en de
zaken voor eigen rekening te laten meten en/of wegen.

5.7 Aanduidingen van koper met betrekking tot de maximale inhoud van – en het
vloeistofpeil in – zijn tanks, alsmede de aard van de daarin aanwezige zaken,
worden als juist aangemerkt. De gevolgen van een onjuiste of onduidelijke
aanduiding komen voor rekening van koper. Ook de eventuele schade, milieuen
opruimschade daaronder begrepen, en het verloren gaan van afgeleverde
zaken, ontstaan door het overlopen van opslagtanks bij het vullen en
veroorzaakt door het niet aanwezig zijn of niet goed functioneren van
peilstokken, peilschaal of overvulbeveiliging, komt voor rekening van koper.

5.8 Indien bij de aflevering van de zaken op verzoek van koper wordt afgeweken
van de volgens verkoper te hanteren pompsnelheid, komt alle daardoor
veroorzaakte schade, waaronder begrepen schade geleden door derden en
“demurrage” voor rekening van koper.

5.9 Verkoper is gerechtigd om, zonder voorafgaande mededeling aan koper, de te
leveren zaken te verzekeren indien zulks verkoper noodzakelijk voorkomt; de
kosten van verzekering worden tegen marktconforme tarieven aan koper
doorbelast.

5.10 Retourzendingen zijn te allen tijde voor rekening en risico van de koper.

5.11 Koper is verplicht om medewerking te verlenen aan een verzoek tot een recall
van geleverde produkten, en de van hem door verkoper danwel van
overheidswege verlangde maatregelen uit te voeren. Partijen zullen
voorafgaand aan het nemen van dergelijke maatregelen overleg voeren, tenzij
vanwege de spoedeisendheid dergelijke maatregelen onmiddellijk getroffen
moeten worden. De aard en mate van urgentie van een recall zal door
verkoper of, al naar gelang het geval, de daartoe bevoegde autoriteit, worden
vastgesteld. Iedere partij draagt de kosten die met betrekking tot het uitvoeren
van de recall-maatregelen gepaard gaan met de inzet van personeel en
bedrijfsmiddelen.


Artikel 6 – Monstername

6.1 Tussen partijen bindend zijn slechts de monsters, die zijn genomen door
verkoper.


Artikel 7 – Emballage

7.1 Emballage is in de prijs begrepen, tenzij anders is overeengekomen.

7.2 Emballage, die niet in de prijs is begrepen, wordt in bruikleen verstrekt en blijft
eigendom van verkoper. De bepalingen van artikel 9 zijn van toepassing.

7.3 Tenzij anders is overeengekomen, zal koper de niet in de prijs begrepen
emballage zo spoedig mogelijk in ongeschonden staat op basis van
leveringsconditie DDP [locatie verkoper] (Incoterms, laatste versie) aan
verkoper retourneren op een door verkoper op te geven adres. Bij gebreke
hiervan moet koper aan verkoper de kostprijs van nieuwe vervangende
emballage vergoeden, en is koper aansprakelijk voor alle boetes, huurkosten
en/of heffingen die aan verkoper kunnen worden opgelegd in verband met het
niet retourneren van emballage.


Artikel 8 – Merk


8.1 Koper verklaart met het in ontvangst nemen van de zaken bekend te zijn met
de door verkoper gebruikte rechten van intellectuele eigendom.

8.2 Bij doorverkoop/doorlevering zal koper de zaken uitsluitend onder de door
verkoper vastgestelde rechten van intellectuele eigendom in het verkeer
brengen, en van zijn koper bij wege van kettingbeding bedingen dat de zaken
uitsluitend onder die rechten van intellectuele eigendom mogen worden
doorverkocht.

8.3 Koper verklaart geen inbreuk op de door verkoper vastgestelde rechten van
intellectuele eigendom te zullen maken, en verkoper van enige inbreuk
onverwijld op de hoogte te zullen stellen.


Artikel 9 – Bruikleen, huur

9.1 Alle door verkoper in bruikleen of huur(koop) verstrekte materialen en
installaties mogen uitsluitend worden gebruikt voor de opslag en/of het
verwerken van door verkoper geleverde zaken.

9.2 Direct bij of na aflevering dient (huur)koper zich te vergewissen van de goede
staat van de ter beschikking gestelde materialen en installaties. Artikel 11.1 is
van overeenkomstige toepassing.

9.3 In bruikleen of (huur)koop verstrekte materialen zijn onder alle omstandigheden
voor risico van koper. Koper is verplicht de ter beschikking gestelde materialen
en installaties deugdelijk te laten verzekeren en onderhouden door een daartoe
bevoegde deskundige. Alle kosten van verzekering, gebruik en onderhoud van
de materialen en installaties komen voor rekening van koper.

9.4 Indien koper in strijd handelt met zijn verplichting(en) voortvloeiende uit artikel
9.1 en/of 9.3, heeft verkoper het recht de overeenkomst met onmiddellijke
ingang te ontbinden en zal koper aansprakelijk zijn voor alle schade en kosten.

9.5 In het geval genoemd in het vorige lid, alsmede zodra de periode waarvoor
installaties en materialen in huur of bruikleen zijn verstrekt, is verlopen, is koper
verplicht om de materialen en installaties terstond schoon, goed onderhouden
en leeg DDP [locatie verkoper] (Incoterms, laatste versie) aan verkoper ter
beschikking te stellen op een door verkoper op te geven plaats, bij gebreke
waarvan koper aansprakelijk zal zijn voor alle schade en kosten.


Artikel 10 – Aansprakelijkheid verkoper

10.1 Koper is en blijft te allen tijde zelf volledig verantwoordelijk voor de
deugdelijkheid en veiligheid van de eigen installaties, mechanismen en zaken.

10.2 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan ten gevolge van fouten of
onrechtmatige daden van hemzelf, diens werknemers, dan wel van andere
personen die door of namens verkoper zijn betrokken bij de uitvoering van de
met koper gesloten overeenkomst, tenzij het een fout of onrechtmatige daad
betreft van personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van diens
vennootschap of als leidinggevende functionarissen, en koper tevens aantoont
dat er sprake is van opzet of grove schuld van zodanige personen.

10.3 Verkoper staat niet in voor de bruikbaarheid van door hem geleverde of ter
beschikking gestelde zaken en diensten of ter beschikking gestelde zaken voor
een bijzonder doel.

10.4 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan als gevolg van of (in)direct
verband houdende met het gebruik van alternatieve dan wel biologische
brandstoffen, ongeacht of er sprake is van een toevoeging van dergelijke
brandstoffen dan wel van levering van pure biologische brandstoffen.

10.5 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, ontstaan tengevolge van door haar
verstrekte gebruiksadviezen, tenzij het een advies betreft, afkomstig van
personen, die aangemerkt kunnen worden als organen van diens
vennootschap of als leidinggevende functionarissen en koper aantoont dat er
sprake is van opzet of grove schuld van zodanige personen.

10.6 Verkoper is niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect voortvloeiende uit
gebreken aan door verkoper geleverde zaken, ter beschikking gestelde zaken
of bij de uitvoering van de overeenkomst gebruikte zaken, danwel
voortvloeiende uit een afwijkende kwaliteit van de door verkoper geleverde
zaken, tenzij zulks op grond van dwingendrechtelijke bepalingen anders is. De
schadevergoedingsplicht van Verkoper zal in dat geval niet méér bedragen dan
hetgeen waartoe hij op grond van de wet wordt verplicht.

10.7 Behoudens indien op grond van dwingendrechtelijke bepalingen als bedoeld in
artikel 10.6 anders wordt voorgeschreven, is iedere aansprakelijkheid van
verkoper altijd beperkt tot het lagere bedrag van:
   a. het factuurbedrag of, bij gebreke daarvan, de waarde van de
overeengekomen prestatie:
   b. bij levering in termijnen - het factuurbedrag, of bij gebreke daarvan, de
waarde van de desbetreffende prestatie;
   c. het bedrag dat door verzekering wordt gedekt, indien en voorzover
verkoper tegen de desbetreffende aansprakelijkheid is verzekerd.

10.8 Onder “schade” wordt verstaan schade van welke aard dan ook, inclusief maar
niet beperkt tot materiële schade, milieuschade, indirecte schade, gederfde
winst, kosten, boetes, gevolgschade, alles hoe ook genaamd en hoe ook
ontstaan.


Artikel 11 – Klachten

11.1 Koper is verplicht om direct bij of na aflevering de geleverde zaken te
controleren. Alle klachten van koper over de kwantiteit van de geleverde zaken
moeten onmiddellijk en schriftelijk bij verkoper ingediend worden, en alle
klachten over de kwaliteit van de levering en/of van de geleverde zaken
moeten in ieder geval schriftelijk aan verkoper worden gemeld binnen 8
kalenderdagen na de aflevering, respectievelijk binnen 8 kalenderdagen nadat
de zaken ter beschikking van koper zijn gesteld. Indien koper niet onmiddellijk,
respectievelijk binnen genoemde termijn van 8 kalenderdagen een schriftelijke
klacht bij verkoper heeft ingediend, geldt het door verkoper geleverde als door
koper goedgekeurd en aanvaard.

11.2 Geen klachten kunnen worden ingesteld over zaken die zich niet meer in de
oorspronkelijke staat bevinden en die derhalve niet meer door verkoper kunnen
worden onderzocht en/of gebruikt zijn op een onzorgvuldige of oneigenlijke
manier, of voor een ander doel dan waarvoor de zaken bestemd zijn. Geringe,
in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in
kwaliteit of kwantiteit van zaken kunnen geen grond voor uitoefening van
rechtsmiddelen opleveren.

11.3 Indien een klacht gegrond wordt bevonden door verkoper is verkoper bevoegd
om in plaats van herstel of vervanging van het geleverde of levering van een
aanvullende hoeveelheid de koper te crediteren voor de minderwaarde tot een
maximum van het factuurbedrag.

11.4 Klachten over een door verkoper gezonden factuur (al dan niet langs
elektronische weg) moeten binnen 8 kalenderdagen na de factuurdatum
schriftelijk bij de verkoper worden ingediend. Na afloop van die termijn zullen
alle (eventuele) aanspraken van koper uit dien hoofde vervallen zijn.

11.5 Iedere aanspraak tegen verkoper zal zijn vervallen tenzij binnen 12 maanden
na de levering van de zaken een rechtsvordering tegen verkoper zal zijn
ingesteld.


Artikel 12 – Aansprakelijkheid koper

12.1 In alle gevallen waarin de koper in strijd handelt met een bepaling van de
overeenkomst en/of deze voorwaarden, is de koper aansprakelijk voor alle
kosten en schade die de verkoper maakt of lijdt, hoe ook genaamd.


Artikel 13 – Betaling

13.1 In afwijking van hetgeen omtrent de betaling mocht zijn overeengekomen, heeft
verkoper het recht, alvorens verder te leveren, betaling te vorderen van reeds
geleverde zaken en/of vooruitbetaling te verlangen.
13.2 Betaling is onmiddellijk opeisbaar en dient, tenzij uitdrukkelijk anders is
overeengekomen of een andere betalingstermijn op de factuur van verkoper
wordt vermeld, op de dag van levering te zijn bijgeschreven op de rekening van
verkoper.


13.3 Iedere betalingstermijn is een fatale termijn, zodat koper na het verstrijken
daarvan in verzuim is zonder dat sommatie of ingebrekestelling vereist zal zijn.

13.4 Koper zal zich ter zake van betaling niet beroepen op verrekening met enige
vordering, die koper op verkoper pretendeert. Evenmin zal koper op grond van
een gepretendeerde tegenvordering of bezwaren omtrent de uitvoering van de
overeenkomst zijn betaling mogen opschorten.

13.5 Bij betaling per debitcard of creditcard staat koper er voor in dat hij over
voldoende saldo beschikt. Indien er onvoldoende saldo voor volledige betaling
aanwezig blijkt, is koper verplicht op eerste verzoek voldoende zekerheid te
stellen voor de nakoming van zijn verplichtingen. Verkoper heeft het recht
zaken van koper onder zich te houden, daaronder begrepen een vervoermiddel
waarin brandstof is getankt, totdat volledige betaling plaatsvindt of voldoende
zekerheid wordt gesteld, zulks ter keuze van verkoper.

13.6 Indien koper meerdere financiële verplichtingen jegens verkoper heeft of
overeengekomen is dat in termijnen geleverd en betaald zal worden, zullen –
bij verzuim van koper ten aanzien van één van de vorderingen – alle andere
vorderingen van verkoper, inclusief toekomstige termijnen, ineens opeisbaar
zijn, onverminderd rechten van verkoper op grond van artikel 13.1.

13.7 In geval van niet of niet-tijdige betaling door koper, alsmede indien de
financiële situatie van koper daartoe aanleiding geeft, zulks uitsluitend ter
beoordeling van verkoper, is verkoper gerechtigd de verdere uitvoering van de
overeenkomsten op te schorten totdat voor de deugdelijke betaling daarvan
door koper ten genoege van verkoper zekerheid is gesteld, en deze zekerheid
door verkoper is verkregen.

13.8 Bij niet of niet-tijdige betaling wordt de vordering van verkoper verhoogd met
buitengerechtelijke incassokosten, daaronder begrepen alle overige
buitengerechtelijke kosten alsmede de kosten van rechtskundige bijstand.

13.9 Koper is over de openstaande vordering de wettelijke handelsrente (6:119a
BW) verschuldigd, met ingang van de datum waarop de vordering opeisbaar is
geworden.

13.10 Bij koop op afroep heeft verkoper, indien een halfjaar na de opdracht geen
algehele afroep is gevolgd, de keuze tussen de volgende mogelijkheden:
   a. ineens, bij vooruitbetaling, algehele betaling van de nog te leveren zaken
en de door hem geleden schade te vorderen;
   b. de overeenkomst te ontbinden en de door hem geleden schade te
vorderen.


Artikel 14 – E-invoicing en E-mandate

14.1 E-invoicing is het via elektronische weg aanbieden van facturen door
verkoper aan koper. Een e-invoice is een elektronische factuur, welke voldoet
aan de geldende regelgeving.

14.2 E-invoicing kan door verkoper aangeboden worden aan koper. Deelname aan
e-invoicing kan slechts na acceptatie van de door verkoper gestelde
voorwaarden.

14.3 Door deelname aan e-Invoicing accepteert koper dat hij niet langer papieren
facturen van verkoper zal ontvangen. Dit geldt voor zowel facturen verzonden
naar het factuuradres als het kopie-factuuradres (indien van toepassing).

14.4 De koper zal eventuele UserID(‘s) en wachtwoord(en) met de grootst
mogelijke zorg geheimhouden en staat in voor een zorgvuldig gebruik en
beheer. Bij vermoeden van misbruik zal de koper verkoper onverwijld op de
hoogte stellen.

14.5 De e-Invoice wordt voor een door de verkoper aan te geven periode online ter
beschikking gesteld aan de koper. De koper is zelf verantwoordelijk voor het
offline opslaan van de e-Invoice in elektronische vorm (PDF+certificaat) ten
behoeve van zijn administratie.

14.6 De koper kan te allen tijde verzoeken de deelname aan e-Invoicing stop te
zetten. Na ontvangst van een dergelijk verzoek zal verkoper zo spoedig
mogelijk weer overgaan tot het verzenden van de papieren facturen. Verkoper
kan in de toekomst kosten verbinden aan het toezenden van papieren
facturen, hetgeen hierbij door koper uitdrukkelijk wordt geaccepteerd.

14.7 Een E-mandaat is een elektronische machtiging voor (automatische)
incassering welke voldoet aan de geldende regelgeving en procedures.
Betaling via een dergelijke elektronische machtiging kan door verkoper
aangeboden worden aan koper. Deelname aan elektronische machtiging kan
slechts plaatsvinden na acceptatie van de door verkoper gestelde
voorwaarden.


Artikel 15 – Faillissement

15.1 In geval van (voorlopige) surséance van betaling of faillissement dan wel
stillegging of liquidatie van het bedrijf van koper, zijn alle vorderingen van
verkoper op koper terstond opeisbaar en wordt de uitvoering van alle
verbintenissen van verkoper voor koper per direct opgeschort. Verkoper heeft
het recht de overeenkomsten met verkoper te ontbinden, per direct op te
zeggen, dan wel nakoming van (een deel van) de betreffende
overeenkomst(en) te verlangen, in welk geval verkoper het recht heeft zijn
verplichtingen onder de betreffende overeenkomsten opgeschort te houden
totdat nakoming door koper voldoende is zeker gesteld, een en ander
onverminderd alle andere aan verkoper toekomende rechten.


Artikel 16 – Eigendomsvoorbehoud, pandrecht

16.1 Verkoper behoudt zich het (eigendoms)recht van de afgeleverde zaken en
toekomstig te leveren zaken voor, totdat alle vorderingen van verkoper op
koper, uit hoofde van de levering van die zaken, danwel uit hoofde van in
verband met die levering verrichte of te verrichten werkzaamheden, een en
ander met inbegrip van rente, kosten en/of schade, volledig zijn voldaan.

16.2 Het eigendomsvoorbehoud geldt tevens voor alle vorderingen, die verkoper
op koper verkrijgt wegens tekortschieten door koper in de nakoming van een
of meer van zijn verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst.

16.3 Koper is gehouden aan verkoper in eigendom toebehorende zaken te
onderhouden als een goed huisvader. Zolang de eigendom van de geleverde
zaken niet op koper is overgegaan, is het koper niet toegestaan (tenzij
verkoper daartoe vooraf uitdrukkelijk schriftelijk toestemming heeft verleend)
om over deze zaken te beschikken, dan wel aan een derde enig recht daarop
te verlenen, tenzij er sprake is van doorverkoop/doorlevering binnen het
kader van de gewone bedrijfsuitoefening van koper. In dat geval dient de
koper de partij aan wie hij de zaken overdraagt op de eigendomsrechten van
de verkoper te wijzen.

16.4 Indien koper tekortschiet in de nakoming van zijn betalingsverplichtingen
jegens verkoper of laatstgenoemde goede grond heeft te vrezen dat koper in
de nakoming van die verplichtingen zal te kort schieten, is verkoper
gerechtigd de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken terug te nemen,
onverminderd verdere rechten jegens koper. Koper verklaart in dat geval
onherroepelijk alle medewerking aan de verkoper te zullen verlenen voor de
terugname van de zaken, waaronder de verkoper toegang te zullen verlenen
tot de plaats waar de zaken zich bevinden.

16.5 Ter verzekering van al hetgeen verkoper te eniger tijd van koper te vorderen
heeft of zal hebben, verpandt koper, in geval de door verkoper geleverde
zaken door koper aan derden zijn doorgeleverd, al zijn uit de doorlevering
voortvloeiende rechten jegens die derden aan verkoper. Door de
toepasselijkheid van deze voorwaarden verleent koper een volmacht aan
verkoper, met het recht van substitutie, om die rechten namens koper,
eventueel steeds herhaald, aan verkoper te verpanden en alles te doen wat
dienstig is voor die verpanding Koper staat ervoor in dat hij tot verpanding
bevoegd is en dat de rechten vrij zijn van rechten van derden. Zodra koper in
gebreke is met tijdige voldoening van zijn betalingsverplichtingen jegens
verkoper, is verkoper bevoegd genoemde derden mededeling te doen van
onderhavige verpanding. Koper is verplicht hieraan alle benodigde
medewerking te verlenen, met name door op eerste daartoe strekkend
verzoek van verkoper onverwijld opgave te doen van de namen en adressen
van alle derden aan wie hij de door verkoper geleverde zaken heeft
doorgeleverd, alsmede van alle rechten die hij ter zake van die doorlevering
jegens die derden heeft verkregen. Indien koper na sommatie van verkoper in
gebreke blijft medewerking te verlenen, verbeurt hij een onmiddellijk
opeisbare boete ten bedrage van vijfentwintig procent van de openstaande
vordering op koper, alsmede een onmiddellijk opeisbare boete van vijf
procent van de openstaande vordering voor iedere daaropvolgende dag
gedurende welke de nalatigheid van koper voortduurt, onverminderd het recht
van verkoper om daarnaast nakoming te vorderen.


Artikel 17 – Overmacht

17.1 Omstandigheden buiten de wil en toedoen van verkoper van zodanige aard,
dat nakoming of verdere nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet
kan worden verlangd, gelden als overmacht en geven verkoper het recht de
overeenkomst te ontbinden of de nakoming op te schorten tot een door
verkoper te bepalen tijdstip, zonder dat verkoper tot enige schadevergoeding
verplicht is.

17.2 Indien verkoper gebruik maakt van de in artikel 17.1 vermelde bevoegdheid
tot opschorting, heeft koper niet het recht de overeenkomst te ontbinden,
tenzij koper kan aantonen dat eerdere nakoming voor hem binnen zijn
bedrijfsvoering van essentieel belang is. De ontbinding dient in dat geval
schriftelijk en binnen uiterlijk vijf dagen na beroep van verkoper op
opschorting plaats te vinden.

17.3 Onder de bij artikel 17.1 bedoelde omstandigheden vallen onder meer oorlog,
oorlogsgevaar, gehele of gedeeltelijke mobilisatie, vandalisme, relletjes,
oproer of opstootjes, (dreiging van) terroristische acties, stakingen,
protestacties, blokkade, in- en uitvoerverboden, opvordering van voorraden
bij verkoper of toeleveranciers van verkoper door de burgerlijke of militaire
overheid, brand- en stormschade, diefstal, overlast door
weersomstandigheden (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend sneeuw, hagel en
ijzel), overstromingen, aardbevingen of andere (natuur) rampen,
verkeersstagnatie of transportvertragingen, een van overheidswege opgelegd
vervoersverbod, stakingen, boycot, vernielingen en andere stagnaties in het
bedrijf van verkoper of in toeleveringsbedrijven van verkoper, alsmede een
zodanige schaarste – al of niet als gevolg van prijsstijgingen – van de zaken,
dat in alle redelijkheid van verkoper niet verlangd kan worden om – zelfs
tegen een hogere prijs – te leveren.


Artikel 18 – lndeplaatsstelling

18.1 Zowel ter zake de met koper gesloten overeenkomst als ter zake de
uitvoering van die overeenkomst, is verkoper gerechtigd een ander in zijn
plaats te stellen, dusdanig dat alle desbetreffende rechten en verplichtingen
zullen gelden tussen de koper en de in de plaats van de verkoper getreden
partij, waarmee koper reeds nu voor alsdan akkoord gaat en medewerking
aan verleent. De indeplaatsstelling komt tot stand, zodra verkoper, mede
namens degene die in diens plaats wordt gesteld, schriftelijk daarvan kennis
heeft gegeven aan de koper.


Artikel 19 – Toepasselijk recht en forumkeuze

19.1 Op alle overeenkomsten tussen koper en verkoper is uitsluitend Nederlands
recht van toepassing, waarbij echter het Weens Koopverdrag geheel buiten
beschouwing en/of toepassing zal blijven.

19.2 Alle geschillen, die bij de uitvoering van of in verband met de tussen koper en
verkoper gesloten overeenkomst mochten ontstaan, zullen aanhangig
gemaakt worden bij de bevoegde rechter in het arrondissement waar
verkoper gevestigd is. Uitsluitend de verkoper kan ervoor kiezen om het
geschil aanhangig te maken bij de bevoegde rechter van de woonplaats of
plaats van vestiging van koper of een anderszins bevoegde rechter


Artikel 20 – Gedeeltelijke nietigheid, omzetting

20.1 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden, om welke reden dan
ook, geheel of gedeeltelijk ongeldig is, dan blijven de overeenkomst en deze
algemene voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht.


Artikel 21 – Coulance, geen rechtsverwerking

21.1 Indien verkoper uit coulance of om andere redenen van commerciële aard in
eerste instantie jegens koper geen beroep doet op enige toepasselijke
bepaling van deze algemene voorwaarden, verwerkt verkoper daarmede niet
het recht om in een later stadium alsnog een beroep op de desbetreffende
bepaling en alle andere van toepassing zijnde bepalingen van deze algemene
voorwaarden te doen.


Artikel 22 – Consumenten

22.1 Deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden zijn onverminderd van
kracht voor overeenkomsten met consumenten. Indien echter sprake is van
een consumentenkoop in de zin van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek (een
koop gesloten door een natuurlijke persoon) dan zullen de daarin opgenomen
dwingendrechtelijke bepalingen, voor zover die afwijken van de elders in deze
voorwaarden opgenomen bepalingen, voorgaan.
Deze Algemene Voorwaarden van NOVE zijn op 17 januari 2017 gedeponeerd bij de
Kamer van Koophandel onder nummer KvK01/3179499.